Terms and Conditions

Všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi prevádzkovateľom penziónu: Villa Vinica s.r.o.

I.Zmluvné strany

1. Prevádzkovateľ penziónu Villa Vinica (ďalej len prevádzkovateľ), ktorý ponúka a predáva ubytovacie a iné doplnkové služby na strane jednej.
2. Zákazník, ktorým môže byť osoba staršia ako 18 rokov, na strane druhej.

II. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom vzniká na základe potvrdenej objednávky zo strany prevádzkovateľa zákazníkovi a to písomne alebo e-mailom na zákazníkovu emailovú adresu. Zákazník sa viaže zaplatiť stanovenú cenu alebo zálohu za pobyt do 15 dní od potvrdenia objednávky prevádzkovateľom. Ak sa tak nestane prevádzkovateľ má pravo objednávku zrušiť.

III. Objednávka pobytu

Objednávanie pobytu sa uskutočňuje písomne, telefonicky alebo cez internetový rezervačný systém (čítaj ďalej).

Objednávka pobytu cez internetový rezervačný systém.

Objednávka pobytu prebieha na stránke www.villavinica.eu. Zákazník je povinný uviesť pravdivé údaje ako aj pravdivú emailovú adresu, taktiež je oboznámený zo všeobecnými podmienkami a súhlasí s nimi. Po potvrdení objednávky na internetových stránkach www.villavinica.eu, www.villavinica.sk musí zákazník potvrdiť svoju emailovú adresu, e-mailom ktorý mu obratné zašleme. Vykonaním týchto krokov prevádzkovateľ potvrdí alebo zamietne objednávku na základe prekontrolovania voľného termínu ubytovania, zákazníkových údajov a údajov objednávky.

IV. Platobné podmienky

Zákazník je povinný zaplatiť zálohu vo výške 50 % z celkovej ceny pobytu do termínu splatnosti zálohy uvedenej v objednávke. V prípade nedodržania termínu splatnosti zálohy je prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu pobytu zrušiť. Doplatok celkovej ceny za pobyt musí zákazník uhradiť pri nástupe na pobyt. Platbu zálohy možno uskutočniť v hotovosti, prevodom alebo vkladom na bankový účet prevádzkovateľa. Pričom za termín úhrady sa považuje deň, kedy je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet prevádzkovateľa. Pri platení zálohy je nutné uvádzať variabilný symbol – číslo objednávky. Prevod na účet
Pri prevode na účet musí byť uvedený variabilný symbol inak vašu platbu nemusíme identifikovať ! Variabilný symbol je zhodný s číslom objednávky pobytu.

Číslo účtu: 2786104555/0200
Banka: VÚB a.s.
Adrsa banky: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK2202000000002786104555

V. Práva a povinosti zákaznika


1. K základným právam zákazníka patrí:
- právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
- právo zrušiť svoj pobyt pred zahájením čerpania služieb odstúpením od objednávky
- právo na ochranu osobných údajov a informácii o cieli pobytu, pred nepovolanými osobami v súlade s platnými zákonmi
2. K základným povinnostiam zákazníka patrí:
- poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, t.j. úplne a pravdivo vyplniť potrebné listiny vrátane oznámenia zmien v týchto údajoch.
- zaistiť u osôb mladších ako 18 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebehu pobytu.
- zaplatiť cenu pobytu podľa stanovených podmienok a preukázať to prevádzkovateľovi príslušným dokladom o zaplatení
- dostaviť sa v stanovenom termíne a čase do penziónu Villa Vinica a na vyzvanie pracovníka predložiť doklad o totožnosti.
- cudzí štátny príslušník je povinný vyplniť a podpísať úradné tlačivo o hlásení pobytu, ktoré obdrží na prevádzke.
- dodržiavať ubytovací poriadok v penzióne Villa Vinica. V prípade závažného narušenia ubytovacieho poriadku je prevádzkovateľ oprávnený zákazníka z pobytu vylúčiť, pričom tento stráca nárok na ďalšie služby, rovnako tak, ako nárok na vrátenie úhrady služieb dosiaľ nevyužitých.
- zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť či poškodiť zdravie a majetok ostatných zákazníkov, dodávateľa služieb či ich inak ohrozovalo.
- uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil na zariadení v penzióne Villa Vinica, kde čerpal služby.

VI. ZMENY A ZRUŠENIE ZMLUVNE DODODNUTÝCH SLUŽIEB


A/ Pred zahájením pobytu:
1. Zákazník môže oznámiť prevádzkovateľovi, že sa pobytu zúčastní iná osoba, ktorá je uvedená v objednávke
2. Iné zmeny objednávky na základe požiadavky zákazníka uskutoční prevádzkovateľ len vtedy, ak to bude možné
B/ Po zahájení pobytu:
1. Ak zo strany zákazníka nastanú okolnosti, na základe ktorých zákazník úplne alebo z časti nevyčerpá dohodnuté služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrátenie alebo zľavu z ceny predmetnej služby
2. Prevádzkovateľ neručí za prípadné odstávky vody alebo el. energií, zákazník tieto skutočnosti musí brať do úvahy. V takomto prípade nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy ani na zľavu či iné odškodnenie

VII Zrušenie pobytu.

V prípade zrušenia objednaného pobytu ste povinný zaplatiť stornovanie poplatky, ktoré sú platné odo dňa doručenia písomného zrušenia pobytu, ak nie je dohodnuté inak. Tieto stornovanie poplatky máme právo odpočítať od zaplatenej ceny.

Stornovacie poplatky

3,5 EUR za dospelú osobu od dátumu zaplatenia zálohy do 30. dňa pred nástupom na pobyt
25 % z celkovej ceny pobytu od 29. dňa po 20.dňa pred nástupom na pobyt
50 % z celkovej ceny pobytu od 19. dňa po 10.dňa pred nástupom na pobyt
70% z celkovej ceny pobytu od 9. dňa po 5.dňa pred nástupom na pobyt
95% z celkovej ceny pobytu od 4. dňa a menej, alebo v prípade ak sa na pobyt nedostavíte, prípadne ho zrušíte počas pobytu bez udania akceptovaného dôvodu.

Ubytovací poriadok

• Ubytovacie zariadenie môže ubytovať len hosťa, ktorého riadne prihlásilo. Za tým účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia ihneď po príchode občianský preukaz alebo platný cestovný pas, prípadné iný platný doklad totožnosti. Ubytovať možno aj občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste ubytovacieho zariadenia.
• Hosť platí účet za ubytovanie pri príchode do zariadenia.
• V deň príchodu sa môžete ubytovať od 14:00 hod do 22:00 hod.
• V deň odchodu prosíme o opustenie ubytovacieho zariadenia do 10:00 hod. Je potrebné v izbe uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť svetlá, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcií.
• Ubytovacie zariadenie zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci prostredníctvom príslušných zdravotníckych zariadení.
• Ubytovacie zariadenie poskytuje ubytovanému hosťovi služby v rozsahu príslušnej kategórie.
• V ubytovacom zariadení nesmie hosť bez súhlasu ubytovateľa vykonávať zmeny na zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie. Akékoľvek závady na izbe hláste v deň príchodu.
• Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru v ubytovacom zariadení.
• Hosťom nie je povolené brať do izieb športové náradie, zvieratá, vlastné výhrevné chladiace elektr. zariadenia ak nie je dohodnuté inak.
• V Penzióne Villa Vinica platí zákaz fajčenia na všetkých izbách, chodbách, spoločenských miestnostiach.
• Prosíme Vás o dodržiavanie nočného kľudu, ktorý platí od 23:00 do 07:00 hod.
• Posteľná bielizeň a uteráky sa vymieňajú ubytovaným každý druhý deň.
• Pre ubytovaných hostí platí prísny zákaz vodenia neubytovaných hostí a návštev na izby.
• Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
• Ubytovanie domacích zvierat je povolené len za predpokladu, že majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. Zvieratá nesmú odpočívať - ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži pre ľudí. osoba, ktorá doprevádza zviera, zodpovedá za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela. Cena za ubytovanie zvierat sa účtuje podĺa platného cenníka.
• Hosť je povinný dodržiavať ubytovací poriadok v prípade, že ho hrubým spôsobom poruší vedenie ubytovacieho zariadenia má právo zmluvu o ubytovaní s ním ihneď zrušiť bez vrátenia úhrady.

Villa Vinica s.r.o. | adress: SNP 80, Limbach | www.villavinica.eu | info@villavinica.eu